Fern flower

Kwiat paproci.

Przez pewien czas chodziłam przekonana, że wszystko, co widzę jest wyłącznie pozorem, powłoką. Ten projekt jest o czymś innym, o zatrzymaniach, rozdarciach w powłoce, które sprawiają, że pojawia się zachwyt, albo zanika głos i jest tylko trwanie. To przepływy wody, rozświetlające się warstwy, nieczytelne znaki, które zaczynają znaczyć, przekształcenia atomów, zmiany pod powierzchnią. Bez udziału człowieka, bez ingerencji. Tylko czyste, nieme trwanie obrazu. Najbardziej istotne jest patrzenie wynikające ze zadumienia i charakterystyczny stan wyczulonej obserwacji. Mam wrażenie, że rzeczywistość jest czystym trwaniem, przyroda i rozpad wymykają się kwalifikacjom, próbom konceptualizacji, a wszystko toczy się swoim obojętnym rytmem. Świat trwa niezależnie od naszego zamiaru i chcenia, a momenty ujrzenia rytmu stają się przez konstrukcję obrazu prywatną epifanią, gdzie fotografia pełni wyłącznie funkcję służebną. Dla mnie to ten moment, kiedy wszystko staje się nieruchome i pojawia się złudzenie “czystości obrazu” – niemożliwego do znalezienia kwiatu paproci.

Ten cykl powstaje niejako na uboczu patrzenia. Docelowo jest po to, by go dotykać,by drgał, falował i zastygał, każdy obraz będzie inaczej pracował na innym podłożu, folii, tkaninie, szkle, kamieniu, materiale recyklowanym, blasze z odzysku. Nie interesuje mnie spójność formalna, bo w nią nie wierzę, Rzeczywistość jest tak wielowymiarowa, że wszelkie próby zunifikowania jej stają się redukcją. Redukcja wyklucza życie. Także to uboczne.

Fern Flower.

For a while I walked around convinced that everything I see is only an appearance, a shell. This project is about something else, about stops, tears in the shell that make delight appear, or voice fade and there is only continuance. These are flows of water, illuminating layers, illegible signs that begin to mean, transformations of atoms, changes under the surface. No human involvement, no interference. Just the pure, silent persistence of the image. What matters most is the gazing resulting from reverie and the characteristic state of sensitive observation. I have the impression that reality is pure permanence, nature and decay escape qualification, attempts at conceptualization, and everything goes on with its indifferent rhythm. The world continues regardless of our intention and desire, and the moments of seeing the rhythm become, through the construction of the image, a private epiphany, where photography has only a subservient function. For me, it’s that moment when everything becomes still and the illusion of “image purity” appears – impossible to find the fern flower.

This series is created, so to speak, on the sidelines of looking. Ultimately, it is meant to be touched,to vibrate, wave and freeze, each painting will work differently on a different substrate, film, fabric, glass, stone, recycled material, recycled sheet metal. I’m not interested in formal consistency, because I don’t believe in it, Reality is so multidimensional that any attempt to unify it becomes a reduction. Reduction excludes life. Also the incidental one.